News Heading :     विद्यार्थी संसद सचिवपदी गौरव राठोड

जयक्रांती महाविद्यलायच्या विद्यार्थी संसद सचिवपदी गौरव बाबुराव राठोड याची लोकशाही

पद्धतीने निवड झाली. त्याचा सत्कार करताना संस्थेचे सदस्य श्री प्रशांत घार,पंडित ढमाले इ. 

 

 

                 जयक्रांती कला वरिष्ठ महाविद्यलाय,लातूर

                                  विद्यार्थी संसद : 2014-2015 

अ.क्र. विद्यार्थीचे नाव   वर्ग

पद

1

अरुण सटबाजी डूडूले

बी.ए.प्रथम वर्ष 

वर्ग प्रतिनिधी 

2

धोपटे सिद्धेश्वर बाबुराव

बी.ए.प्रथम वर्ष 

वर्ग प्रतिनिधी 

3

वागलगावे संगीता उत्तम 

बी.ए.द्वितीय वर्ष 

वर्ग प्रतिनिधी 

4

सोनकांबळे मारुती दादाराव

बी.ए.तृतीय वर्ष 

वर्ग प्रतिनिधी 

5

कोकरे धनंजय अरुण 

बी.ए.द्वितीय वर्ष 

एन.एस.एस.

6

माने आकाश

बी.ए.द्वितीय वर्ष 

सांस्कृतीक प्रतिनिधी

7

राठोड गोरख बाबुराव

बी.ए.तृतीय वर्ष 

क्रिडा प्रतिनिधी

8

डूडूळे शोभाताई किशनराव 

बी.ए.तृतीय वर्ष 

विद्यार्थीनी प्रतिनिधी